ΟΔΗΓΙΕΣ

Πνευματική παραγωγή 5

Εγχειρίδιο για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προφίλ ETS  

Το Εγχειρίδιο είναι μια πηγή αναφοράς που απευθύνεται σε Αθλητικούς Εκπαιδευτές και οργανισμούς που εργάζονται/ενδιαφέρονται να εργαστούν για την ανάπτυξη λειτουργών Αθλητικής Διαχείρισης (προπονητών και εκπαιδευτών) που χρησιμοποιούν το ETS ως εργαλείο. 

 

Πνευματική παραγωγή 6

Σχέδιο τοπικών δραστηριοτήτων 

Το αποτέλεσμα είναι ένα σχέδιο δράσης που περιγράφει το πρόγραμμα τοπικών δράσεων που θα υλοποιηθεί σε κάθε χώρα εταίρο από τις εθνικές ομάδες αθλητικών εκπαιδευτών με στόχο την ενδυνάμωση των μεταναστών ως αθλητικών διευθυντών. 

Πνευματική παραγωγή 7

Οδηγός για την ενδυνάμωση των μεταναστών στον αθλητισμό 

Tο Οδηγός είναι ένα απτό αποτέλεσμα της φάσης των Τοπικών Δραστηριοτήτων με μετανάστες που υλοποιήθηκε σε επίπεδο κάθε χώρας εταίρου, χρησιμεύοντας ως πρακτικός πόρος για τους αθλητικούς φορείς και οργανισμούς στη συγκεκριμένη εφαρμογή προγραμμάτων ενδυνάμωσης στη διαχείριση του αθλητισμού που απευθύνονται σε μετανάστες.