CPMES

Το πρόγραμμα "Curricular Pathways for Migrants' Empowerment through Sport" (CPMES) επικεντρώνεται στη χρήση της μεθοδολογίας της Εκπαίδευσης μέσω του Αθλητισμού (ETS) ως μέσου για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και τη βελτίωση του προγράμματος σπουδών των αθλητικών φορέων που εργάζονται στο πεδίο με μειονεκτούντες στόχους με μεταναστευτικό υπόβαθρο στην προοπτική της προώθησης της επιχειρηματικότητας στον Αθλητισμό από τους μετανάστες.

Το έργο επιδιώκει τις ειδικές προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης συνεργασίας Erasmus Plus που σχετίζονται με την ενθάρρυνση της κοινωνικής ένταξης και των ίσων ευκαιριών στον αθλητισμό.

Το CPMES έχει ως στόχο να απαντήσει στην πρόκληση του κοινωνικού αποκλεισμού των μεταναστών στην Ευρώπη, με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση του επιτακτικού ζητήματος της συστηματικής υποεκπροσώπησης των μεταναστών σε μη αγωνιστικούς ρόλους εντός των αθλητικών συλλόγων και οργανισμών γενικότερα.

Η EUROSTAT (2017) υπολογίζει σε 20,7 εκατομμύρια τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών που ζούσαν στην ΕΕ των 28 τον Ιανουάριο του 2016, αντιπροσωπεύοντας συνολικά 4,1% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ. Το προφίλ των υπηκόων τρίτων χωρών που ζουν στην ΕΕ χαρακτηρίζεται από μια σχετικά νεότερη ηλικία σε σύγκριση με τον τοπικό πληθυσμό, με την πιο σταθερή κατηγορία να εκπροσωπείται από ενήλικες εργάσιμης ηλικίας.

Τα διαθέσιμα στατιστικά ευρήματα υποδεικνύουν επίσης μια αναζωπύρωση των μεταναστευτικών ροών σε συνάρτηση με τη συνεχιζόμενη μεταναστευτική κρίση, καθώς και τα σημαντικά εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν για την εξασφάλιση της ουσιαστικής ένταξης των νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας και σε ευρύτερο κοινωνικό επίπεδο.

Οι λογαριασμοί της EUROSTAT απεικονίζουν ένα πλαίσιο σταθερής ανισότητας μεταξύ μεταναστών και ντόπιων όσον αφορά την πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης, με το συνολικό ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ-28 να είναι 8,6 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο για τους μετανάστες από ό,τι για τους υπηκόους το 2016. Επίσης, 30,3% των μεταναστών στην ΕΕ-28 αξιολογήθηκαν ως κινδυνεύοντες από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό έναντι 16% των υπηκόων.

Η έκθεση του ΟΟΣΑ 2015 για την ένταξη των μεταναστών (2015) απεικονίζει τη διαρθρωτική φύση του αποκλεισμού των μεταναστών από την αγορά εργασίας, υποδεικνύοντας ότι το ποσοστό ανεργίας των νέων που έχουν γεννηθεί στη χώρα τους από μετανάστες είναι σχεδόν 50% υψηλότερο από ό,τι μεταξύ των νέων με γονείς που έχουν γεννηθεί στη χώρα τους, ενώ οι νέοι μετανάστες είναι επίσης πιο πιθανό να είναι NEETs από ό,τι οι νέοι χωρίς μεταναστευτικό υπόβαθρο.

Όπως προκύπτει από τη συγκεκριμένη μελέτη "Ρατσισμός και διακρίσεις στο πλαίσιο της μετανάστευσης στην Ευρώπη" (2016) του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά του Ρατσισμού (ENAR), η δυναμική του κοινωνικού αποκλεισμού σε βάρος των μεταναστών σε μεγάλο ποσοστό οφείλεται σε πρακτικές ρατσιστικών διακρίσεων/στερεοτύπων (που κλιμακώνονται και σε βίαιες επιθέσεις), σε αναποτελεσματικές πολιτικές ένταξης και σε πρακτικές διακρίσεων κατά την πρόσληψη στην αγορά εργασίας.

Στον συγκεκριμένο τομέα του Αθλητισμού, η υποεκπροσώπηση των μεταναστών είναι ιδιαίτερα εμφανής και προκλητική με τον αποκλεισμό τους από θέσεις εξουσίας και από τη συνολική εκπροσώπηση σε μη αγωνιστικές θέσεις (βλ. Ένας οδηγός καλής πρακτικής, 2012).

Τα έγγραφα πολιτικής της ΕΕ υπογραμμίζουν τη σημασία του αθλητισμού ως παράγοντα κοινωνικής ένταξης για τους στόχους των μεταναστών, ενώ ταυτόχρονα τονίζουν τη σημασία του αθλητισμού ως παράγοντα επιχειρηματικής δέσμευσης (Επιχειρηματικότητα στον αθλητισμό).

Η "Λευκή Βίβλος της ΕΕ για τον αθλητισμό" (2007) υπογραμμίζει ότι "ο αθλητισμός συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική και κοινωνική συνοχή και σε πιο ολοκληρωμένες κοινωνίες", ενώ παρέχει επίσης σημαντική συμβολή στη διευκόλυνση της "κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και των ατόμων αλλοδαπής καταγωγής".

Η "Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης του αθλητισμού" (2011) υπογραμμίζει τη σημαντική συμβολή του αθλητισμού "στην ανάπτυξη και την απασχόληση, με επιπτώσεις στην προστιθέμενη αξία και την απασχόληση που υπερβαίνουν τους μέσους ρυθμούς ανάπτυξης".

Η έκθεση "Ένταξη των μεταναστών στον αθλητισμό και μέσω του αθλητισμού. Ένας οδηγός καλών πρακτικών" υπογραμμίζει επίσης την ελκυστικότητα των αθλητικών πρωτοβουλιών υπό την ηγεσία των μεταναστών (αθλητικοί σύλλογοι μεταναστών) ως πραγματικότητες στις οποίες οι μετανάστες διευκολύνονται περισσότερο να συμμετάσχουν λόγω της απουσίας πολιτιστικών και γλωσσικών εμποδίων.

Ένα βασικό ενδιάμεσο βήμα για την επίτευξη μεγαλύτερης εμπλοκής των μεταναστών στον τομέα της αθλητικής επιχειρηματικότητας είναι η ανάπτυξη των απαραίτητων μεθοδολογικών ικανοτήτων για το ευρύ κοινό των φορέων (προπονητές και εκπαιδευτές αθλητισμού) που εργάζονται με τους τελικούς μεταναστευτικούς στόχους μέσω αθλητικών μεθόδων, ώστε να είναι σε θέση να μεταφέρουν το ποικίλο σύνολο επιχειρηματικών στάσεων, δεξιοτήτων και μέσων που συνθέτουν το προφίλ ενός αθλητικού επιχειρηματία.

Το ETS είναι ένας ουσιαστικός συνδυασμός μεταξύ Αθλητισμού και μεθόδων μη τυπικής εκπαίδευσης (ΜΑΕ) που προεκτείνει και προσαρμόζει τόσο φυσικές όσο και ειδικές αθλητικές ασκήσεις, προκειμένου να παρέχει ένα ισχυρό αποτέλεσμα δια βίου μάθησης, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της κοινωνίας και στους επιδιωκόμενους ειδικούς εκπαιδευτικούς στόχους.

Οι δραστηριότητες που υλοποιούνται στο πλαίσιο της CPMES είναι οι ακόλουθες:

1- Διασυνοριακή έρευνα με στόχο τον εντοπισμό των υφιστάμενων αναγκών επιχειρηματικής επιμόρφωσης των μεταναστών στον τομέα του αθλητισμού. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα ενσωματωθούν σε μια έκθεση σχετικά με τις ανάγκες των μεταναστών για επιμόρφωση στον αθλητισμό.

2 - Έρευνα μεταξύ χωρών για τον προσδιορισμό του υφιστάμενου τοπίου των επαγγελματικών προφίλ των εκπαιδευτών ETS που εργάζονται στον τομέα της ανάπτυξης επιχειρηματικών ικανοτήτων στον αθλητισμό. Τα αποτελέσµατα της έρευνας θα ενσωµατωθούν σε µια έκθεση για τα προφίλ των εκπαιδευτών ETS, συµπεριλαµβανοµένης µιας διεξοδικής αξιολόγησης σχετικά µε την πιθανή ενσωµάτωση, βελτίωση και τροποποίηση των δεξιοτήτων, των γνώσεων και των µεθόδων υπό το πρίσµα των ιδιαιτεροτήτων και των αναγκών του µεταναστευτικού στόχου (όπως προσδιορίστηκε στο 1).

3- Η εκπόνηση ενός διακριτού εκπαιδευτικού σχήματος για αθλητικούς επιχειρηματίες εκπαιδευτές που απευθύνεται σε φορείς που ενδιαφέρονται για την επιχειρηματική εκπαίδευση στον Αθλητισμό των μεταναστών μέσω του ETS. Το σχήμα θα δοκιμαστεί στο πλαίσιο μιας πιλοτικής ΤΚ στην οποία θα συμμετέχουν 5 φορείς αθλητισμού που εργάζονται με μετανάστες ανά οργανισμό-εταίρο. Οι μεθοδολογίες και τα αποτελέσματα της κατάρτισης θα αποτελέσουν μέρος ενός "Εγχειριδίου για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προφίλ ETS" που θα χρησιμεύσει ως μεθοδολογικός πόρος για ΜΚΟ, φορείς και ενδιαφερόμενους φορείς που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη των εν λόγω προφίλ.

4 - Η υλοποίηση μιας φάσης τοπικών δραστηριοτήτων σε επίπεδο κάθε χώρας εταίρου, όπου οι φορείς που εκπαιδεύονται στην ΤΚ θα υλοποιούν προγράμματα επιχειρηματικής ενδυνάμωσης με βάση το ΣΕΔ με κοινό 20 μετανάστες που φιλοξενούνται σε τοπικό επίπεδο. Οι οργανισμοί-εταίροι θα συνθέσουν τις μεθόδους, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα της διαδικασίας σε ένα ψηφιακό μονοπάτι αυτοεκπαίδευσης για τους μετανάστες που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν δεξιότητες αθλητικής επιχειρηματικότητας, το οποίο θα παραχθεί σε πολλές γλώσσες (αγγλικά συν τις γλώσσες όλων των εταίρων) και θα ενσωματωθεί στην διαδικτυακή πλατφόρμα του έργου ως ΟΕΠ.

 

5 - Η δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας ανοικτής πρόσβασης του έργου που θα ενσωματώνει συντομεύσεις στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο που παράγεται (Εγχειρίδιο για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προφίλ ETS). Η Διαδικτυακή Πλατφόρμα θα ενσωματώσει επίσης μια πολύγλωσση διαδρομή αυτοεκπαίδευσης για τους μετανάστες που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων στον Αθλητισμό.