Έρευνα

Πνευματική έξοδος 1

Έκθεση σχετικά με τις ανάγκες των μεταναστών για επιμόρφωση στον αθλητισμό

Αυτό το αποτέλεσμα συνίσταται σε μια διακρατική ανάλυση των υφιστάμενων εμποδίων και των αναγκών επιμόρφωσης που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στον τομέα του αθλητισμού, με έμφαση στον εντοπισμό των εξωτερικών (δηλαδή των παραγόντων που σχετίζονται με το περιβάλλον) καθώς και των εσωτερικών (δηλαδή των παραγόντων που σχετίζονται με τις δεξιότητες) παραγόντων που εμποδίζουν την αυξημένη εκπροσώπηση των μεταναστών σε ηγετικές θέσεις στον τομέα του αθλητισμού. Η έρευνα διεξήχθη σε εθνικό επίπεδο σε κάθε χώρα εταίρο με συνδυασμό μεθόδων γραφείου (συλλογή και μελέτη των υφιστάμενων στατιστικών στοιχείων και της ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας) και πεδίου (κυκλοφορία έρευνας μεταξύ των ενδιαφερομένων για τον αθλητισμό και τους μετανάστες). Τα αποτελέσµατα της έρευνας ενσωµατώθηκαν σε µια έκθεση, η οποία συνδυάζει τόσο το περίγραµµα του υφιστάµενου τοπίου των αναγκών αναβάθµισης των δεξιοτήτων όσο και συνταγές σχετικά µε τις πιθανές οδούς βελτίωσης.

Πνευματική παραγωγή 2

Έκθεση σχετικά με τα προφίλ ETS

Αυτή η έξοδος περιέχει μια περιγραφική αξιολόγηση και τεκμηριωμένες συνταγές σε σχέση με:
- Το υφιστάμενο τοπίο των προγραμμάτων σπουδών των αθλητικών εκπαιδευτών στον τομέα της ανάπτυξης του προφίλ των αθλητικών μάνατζερ, σε εθνικό επίπεδο (σε κάθε χώρα εταίρο) καθώς και σε ευρύτερο ευρωπαϊκό επίπεδο (πτυχές ομοιότητας, διαφορές και κοινές προκλήσεις μεταξύ των εθνικών πλαισίων που αναλύθηκαν).
- Τα κενά των υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών σε σύγκριση με τις ανάγκες αναβάθμισης των δεξιοτήτων και τους εκπαιδευτικούς περιορισμούς του μεταναστευτικού κοινού, όπως εντοπίστηκαν στο διανοητικό αποτέλεσμα 1. Αυτό το σκέλος της περιγραφικής/προδιαγραφικής ανάλυσης της έκθεσης αφορά την εθνική και την ευρωπαϊκή διάσταση.
- Οι δυνητικοί τρόποι βελτίωσης/ενσωμάτωσης/προσαρμογής των υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών σε μια λογική προσαρμογής στις ανάγκες και τους περιορισμούς ενός ακροατηρίου μεταναστών. Η συντακτική ανάλυση αφορά και βασίζεται στη βάση τεκμηρίωσης που έχει συλλεχθεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.