CPMES

"Учебни пътеки за овластяване на мигрантите чрез спорт" (CPMES) се фокусира върху използването на методологията "Образование чрез спорт" (ETS) като средство за повишаване на квалификацията и подобряване на учебните програми на спортните оператори, работещи на терен с целеви групи в неравностойно положение с мигрантски произход, в перспективата на насърчаване на предприемачеството в спорта от страна на мигрантите.

Проектът е насочен към специфичните приоритети на партньорството за сътрудничество по програма "Еразъм+", свързани с насърчаване на социалното приобщаване и равните възможности в спорта.

CPMES има за цел да отговори на предизвикателството на социалното изключване на мигрантите в Европа, като се фокусира върху решаването на неотложния въпрос за системното недостатъчно представяне на мигрантите в неиграещи роли в спортните клубове и организации като цяло.

Евростат (2017 г.) отчита общо 20,7 милиона граждани на държави извън ЕС, живеещи в ЕС 28 към януари 2016 г., което представлява общо 4,1% от общото население на ЕС. Профилът на гражданите на трети държави, живеещи в ЕС, се характеризира с относително по-млада възраст в сравнение с местното население, като най-постоянната категория е представена от възрастни в трудоспособна възраст.

Наличните статистически данни показват също така, че мигрантските потоци се увеличават отново в условията на все още продължаващата миграционна криза, както и че трябва да се преодолеят значителните пречки, свързани с осигуряването на пълноценна интеграция на новодошлите на пазара на труда и в по-широк смисъл на обществено равнище.

Отчетите на ЕВРОСТАТ показват рамка на постоянни различия между мигрантите и местните жители по отношение на достъпа до възможности за заетост, като през 2016 г. общото равнище на безработица в ЕС-28 е с 8,6 процентни пункта по-високо за мигрантите, отколкото за местните жители. Освен това 30,3% от мигрантите в ЕС-28 са оценени като изложени на риск от бедност и социално изключване спрямо 16% от гражданите.

Докладът на ОИСР за 2015 г. относно интеграцията на мигрантите (2015 г.) илюстрира структурния характер на изключването на мигрантите от пазара на труда, като посочва, че равнището на младежка безработица сред родените в страната потомци на мигранти е почти 50% по-високо, отколкото сред младежите с родители, родени в страната, като вероятността младежите мигранти да бъдат NEETs е по-голяма, отколкото при младежите без мигрантски произход.

Както се вижда от конкретното проучване "Расизъм и дискриминация в контекста на миграцията в Европа" (2016 г.) на Европейската мрежа за борба с расизма (ENAR), динамиката на социалното изключване на мигрантите до голяма степен се дължи на практики на расистка дискриминация/стереотипизиране (които ескалират и в насилствени нападения), неефективни интеграционни политики и практики на дискриминация при наемане на работа на пазара на труда.

В конкретната област на спорта недостатъчното представяне на мигрантите е особено очевидно и предизвикателно, тъй като те са изключени от ръководните постове и от цялостното представителство на неиграещи позиции (вж.Включване на мигрантите в спорта и чрез спорта. A Guide to Good Practice, 2012 г.).

В политическите документи на ЕС се подчертава значението на спорта като средство за социално приобщаване на целевите групи мигранти, като в същото време се подчертава значението на спорта като средство за предприемаческа ангажираност (Предприемачество в спорта).

В "Бялата книга за спорта" на ЕС (2007 г.) се подчертава, че "спортът има важен принос за икономическото и социалното сближаване и за по-интегрираните общества", като същевременно има важен принос за улесняване на "интеграцията в обществото на мигрантите и лицата от чужд произход".

В "Съобщение на ЕК относно развитието на европейското измерение в спорта" (2011 г.) се подчертава значителният принос на спорта "за растежа и заетостта, като добавената стойност и заетостта надхвърлят средните темпове на растеж".

Докладът "Включването на мигрантите в и чрез спорта. Ръководство за добри практики" също така се подчертава привлекателността на спортните инициативи, ръководени от мигранти (спортни клубове за мигранти), като реалност, в която мигрантите намират по-лесно място за участие поради липсата на културни и езикови бариери.

Ключова междинна стъпка за постигане на по-голяма ангажираност на мигрантите в областта на спортното предприемачество е развитието на необходимия методологически капацитет за широката аудитория от оператори (спортни треньори и инструктори), работещи с крайните цели на мигрантите чрез спортни методи, за да могат те да предадат разнообразния набор от предприемачески нагласи, умения и инструменти, съставляващи профила на спортния предприемач.

ETS е смислено съчетание между методите на спорта и неформалното образование (НФО), като се екстраполират и адаптират както физическите, така и специфичните спортни упражнения, за да се осигури силен резултат от обучението през целия живот, съобразен с нуждите на обществото и с конкретните образователни цели.

Дейностите, изпълнявани в рамките на CPMES, са следните:

1 - Изследване в различни държави, насочено към идентифициране на съществуващите нужди на мигрантите от повишаване на предприемаческата квалификация в областта на спорта. Резултатите от проучването ще бъдат включени в доклад за нуждите на мигрантите от повишаване на квалификацията в областта на спорта.

2 - Проучване в различни държави за определяне на съществуващия пейзаж от професионални профили на преподавателите по ЕТМ, работещи в областта на развитието на предприемачески компетенции в спорта. Резултатите от изследването ще бъдат включени в Доклад за профилите на ЕТС, включващ обмислена оценка на потенциалната интеграция, подобренията и модификацията на уменията, знанията и методите с оглед на особеностите и нуждите на целевата група мигранти (както е посочено в т. 1).

3- Разработване на дискретен формат за обучение на преподаватели по спортно предприемачество, насочен към оператори, заинтересовани от предприемаческо обучение в спорта на мигранти чрез ETS. Форматът ще бъде изпробван в рамките на пилотен ТК, включващ 5 спортни оператора, работещи с мигранти, от всяка партньорска организация. Методологиите и резултатите от обучението ще станат част от "Наръчник за разработване на образователни профили по ETS", който ще служи като методологичен ресурс за НПО, оператори и заинтересовани страни, които се интересуват от разработването на посочените профили.

4 - Изпълнение на етап от местни дейности на ниво всяка страна партньор, при който операторите, обучени в ТК, ще изпълняват програми за овластяване на предприемачи, основани на ИТС, с аудитория от 20 мигранти, настанени на място. Партньорските организации ще обобщят методите, дейностите и резултатите от процеса в цифрова пътека за самообучение за мигранти, които се интересуват от придобиване на умения за спортно предприемачество, която ще бъде изготвена на няколко езика (английски плюс езиците на всички партньори) и интегрирана в уеб платформата на проекта като ООР.

 

5 - Създаване на уеб платформа със свободен достъп, която да включва кратки пътища към създаденото образователно съдържание (Наръчник за разработване на образователни профили на ETS). Уебплатформата ще интегрира и многоезична пътека за самообучение за мигранти, които се интересуват от развитието на предприемачески умения в областта на спорта.